Rebeccahoogers » Specials » Swot analyse

SWOT-analyse maken

SWOT-analyse maken De SWOT-analyse bestaat uit de externe analyse en de interne analyse. Het doel van het maken van een SWOT-analyse is om een strategie te formuleren voor de toekomst. Sterke en zwakke punten maken deel uit van de interne analyse, terwijl bij de externe analyse kansen en bedreigingen voor de onderneming in kaart worden gebracht. De volgende stap is het maken van een SWOT-analyse.

SWOT-analyse

SWOT staat voor Strengths, Weadknesses, Opportunities en Threats. Het doel is om inzicht te verkrijgen in de strategische opties door de sterkten en zwakten van de onderneming in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken, en anderzijds de kansen en bedreigingen in de markt te analyseren. De uitkomsten van de interne en externe analyse dienen hierbij als uitgangspunt.

Interne analyse

De analyse van de huidige positie begint met het vaststellen van de missie van de onderneming.

Missie

De missie geeft zo duidelijk mogelijk weer waar een bedrijf voor staat. In de missie dienen de klantbehoeften centraal te staan, niet de producten die het bedrijf produceert, omdat behoeften duurzaam zijn.

Visie

De visie is de koers, de richting waar het bedrijf naartoe gaat. een visie gaat over iets wat het bedrijf wil bereiken.

Vragen interne analyse

De visie en de missie zijn abstracte begrippen. Tijdens de interne analyse worden ook concrete vragen beantwoord:
  • Wat wilden we afgelopen jaar bereiken?
  • Welke activiteiten hebben we uitgevoerd?
  • Wat is de product-marktcombinatie?

Product-marktcombinatie

Het begrip "product-marktcombinatie" behoeft enige uitleg. het verwijst naar welke producten het bedrijf aanbiedt voor welke doelgroepen. Om te beapeln hoe het bedrijf ervoor staat in een bepaalde product-marktcombinatie is de marktdefinitie noodzakelijk.

Externe analyse

"Wat gebeurt er om ons heen?" is de vraag die in de externe analyse centraal staat. De ontwikkelingen die relevant zijn voor de organisatieomgeving worden in kaart gebracht. De externe analyse bestaat uit verschillende onderdelen, te weten;
  • De afnemersanalyse of doelgroepanalyse. Deze dient bruikbare informatie op te leveren voor segmentatie en doelgroepkeuze.
  • De concurrentenanalyse. door de sterke en zwakke punten van concurrenten te vergelijken met die van het eigen bedrijf, wordt duidelijk waar mogelijkheden liggen voor het behalen van concurrentievoordelen.
  • Waardeketenanalyse. Voor ieder bedrijf zijn ten minste drie partijen relevant, namelijk leveranciers, intermediaires en klanten.
  • DESTEP-analyse. De maatschappelijke omgeving wordt in kaart gebracht door middel van de DESTEP-analyse. Zeven factoren vormen DESTEP: Demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, internationale, ecologische en politiek-juridische ontwikkelingen.

Confrontatiematrix maken

Na de SWOT-analyse worden de belangrijkste bevindingen samengevoegd in een confrontatiematrix. De confrontatiematrix kan invloed hebben op de doelstellingen die eerder vast zijn gesteld. De doelen kunnen te hoog gegrepen zijn. Op basis van de confrontatiematrix worden nieuwe opties geformuleerd.

Confrontatiematrix voorbeeld

Externe analyse maken

De externe analyse (omgevingsanalyse) is een onderdeel van de SWOT-analyse. Je analyseert de kansen en bedreigingen voor het bedrijf of de instelling. De externe analyse bestaat uit een concurrentiean…
Interne analyse maken

Interne analyse maken

De interne analyse maakt onderdeel uit van de SWOT-analyse. Door het maken van een interne analyse kan men de sterke en zwakke punten (strenghts & weaknesses) van een organisatie in kaart brengen. Ins…
SWOT-analyse maken

SWOT-analyse maken

De SWOT-analyse staat centraal in het strategisch managementproces. De SWOT-analyse bestaat uit een interne en een externe component: een analyse van de algemene omgeving, de indirecte en de directe o…
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 11-12-2011, laatst gewijzigd op 22-12-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Brugboek Marketing - E. Huizingh