Rebeccahoogers » Specials » Interculturele communicatie

Pinto, Hofstede & Strodtbeck en Kluckhohn

Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld op het gebied van interculturele communicatie. Bekend is de piramide van Pinto, die past bij Oosterse culturen. Ook maakt hij onderscheid tussen F-cultuur en G-cultuur. Een andere wetenschapper op het terrein van interculturele communicatie is Hofstede. Hij heeft cultuurdimensies vastgesteld om de verschillen tussen culturen zichtbaar te maaken. Tenslotte Strodtbeck en Kluckhohn met hun 'value orientation theory'.

Piramide van Pinto

De piramide van Pinto is de tegenhanger van de beroemde piramide van Maslow. De piramide van Pinto is een behoeftenhiërarchie, waarin het belang van de groep en de familie eer bovenaan staan. In tegenstelling tot de piramide van Maslow, waarwij zelfontplooing de 'hoogste' behoefte is in de rangorde.

F-cultuur en G-cultuur

Pinto maakt onderscheid tussen fijnmazige en grofmazige culturen (F-cultuurr en G-cultuur). In een F-cultuur Een kenmerk van de F-cultuur is een fijnmazig systeem van structuren, regels en waarden. Het gedrag van een lid van de F-cultuur is gericht op het conformeren aan de groep. Een F-cultuur is dan ook collectivistisch.

Kenmerkend aan een G-cultuur is dat het individu zelf een mening moet vormen. Het wordt soms juist gewaardeerd als hij van de gebaande paden afwijkt. De meeste Westerse culturen zijn G-culturen. Een lid van een G-cultuur denkt en communiceert vanuit zichzelf.

Link tussen piramide van Pintto en G-cultuur

De piramide van Pinto is toepasbaar voor individuen uit een G-cutuur.

Driestappenmethode

Volgens Pinto is goede succesvolle interculturele communicatie alleen mogelijk als de driestappenmethode wordt gevolgd. De cultuurverschilen kunnen namelijk voor problemen zorgen in de interculturele communicatie
  • Het kennen van de eigen normen en waarden
  • Kennis van de normen en waarden van de ander
  • Omgaan met de verschillen

Cultuurdimensies Hofstede

Een andere bekende wetenschapper is Hofstede. Hij maakt onderscheid tussen culturen op basis van de volgende cultuurdimensies:
  • Machtsafstand
  • Masculiniteit vs femininiteit
  • Individualisme vs collectivisme
  • Tijdsoriëntatie
  • Onzekerheidsvermijding

Strodtbeck en Kluckhohn

Strodbeck en Kluckhohn zijn de grondleggers van de "value orientation theoory". Ze onderscheiden zes waarde oriëntaties. Daarbij wordt gekeken naar de menselijke natuur, de relatie tussen mens en natuur, persoonlijkheid en tijdsoriëntatie.
Cultuurdimensies van Hofstede

Cultuurdimensies van Hofstede

De wetenschapper Geert Hofstede heeft vijf cultuurdimensies vastgesteld. De cultuurdimensies van Hofstede geven inzicht in culturele verschillen tussen landen, maar ook tussen organisatieculturen. Het…

Interculturele communicatie: Strodtbeck en Kluckhohn

Strodtbeck en Kluckhohn waren culturele antropologen. Zij zijn de grondlegger van de "value orientation theory", een theorie op het gebied van interculturele communicatie. Ze onderscheiden zes "waarde…

Pinto: interculturele communicatie

Pinto, hoogleraar interculturele communicatie, heeft de piramide van Pinto bedacht, de tegenhanger van de piramide van Maslow. De piramide van Pinto geldt voor niet-westerse culturen. Bekend is de ind…
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 29-04-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.