Rebeccahoogers » Specials » Onderzoek

Kwantitatief onderzoek vs kwalitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek vs kwalitatief onderzoek Bij het opstellen van een probleemstelling voor een onderzoek wordt vaak duidelijk welke dataverzamelingsmethoden er worden gebruikt. Afhankelijk van de vraagstelling en omstandigheden maakt de onderzoeker een keuze tussen kwalitatief onderzoek of kwantitatief onderzoek. De kwantitatieve analyse wordt veel gebruikt bij o.a. surveyonderzoek. De kwalitatieve analyse wordt gebruikt als de beleving van de correspondent centraal staat.

Kwantitatief onderzoek vs kwalitatief onderzoek

Bij de keuze voor een bepaalde onderzoeksmethode speelt de vraagstelling van de opdrachtgever een belangrijke rol. Andere factoren die een rol spelen, zijn onder andere tijd en de beschikbare tijd.

Kwantitatief onderzoek

Bij kwantitatief onderzoek verzamelt de onderzoeker numerieke (cijfermatige) gegevens.
Kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn surveyonderzoek, secundaire analyse, experimenteel onderzoek en monitoring.

Kwantitatieve analyse

De analysefase komt aan de orde als de dataverzameling is afgerond. Bij kwantitatieve analyse wordt veel gebruikgemaakt van Softwareprogramma's, zoals SPSS, SAS en Excel. Kwantitatieve gegevens worden op verschillende niveaus gemeten: ordinaal, nominaal, interval en ratio. Vaak worden de resultaten van het onderzoek inzichtelijk gemaakt in een grafiek.

Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek staat de beleving van de onderzochte centraal. Kwalitatief onderzoek is interpretatief van aard: de subjectieve betekenisverlening staat centraal. Voorbeelden van kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn observatieonderzoek, literatuuronderzoek, casestudy en het interview.

Kwalitatieve analyse

Kwalitatieve analyse wordt vaak gebruikt in combinatie met kwantitatieve methoden om de betrouwbaarheid te vergroten. Bij kwalitatieve analyse kunnen verschillende hulpmiddelen worden ingezet, zoals een schematische weergave van de resultaten in een diagram: een mindmap of boomdiagram, een kaartsysteem of een logboek. Ook het gebruik van software is mogelijk. Er zijn speciale softwarepakketten op de markt voor de kwalitatieve analyse van onderzoeksgegevens, zoals Kwalitan, KODANI en MAXqda.

Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek worden onderzoekseenheden in de omgeving als geheel onderzocht. Dat wordt "holistisch onderzoek" genoemd. Er zijn verschillende soorten kwalitatief onderzoek: observatieonder…
Kwalitatieve analyse

Kwalitatieve analyse

Er zijn vele methoden om kwalitatief onderzoek uit te voeren. Kwalitatief onderzoek is inductief van aard. In dit artikel wordt de kwalitatieve analyse van onderzoeksresultaten besproken. Hoe kan men…
Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek

Bij kwantitatief onderzoek verzamelt de onderzoeker cijfermatige of numerieke gegevens. Er zijn verschillende kwantitatieve onderzoeksmethoden; surveyonderzoek, secundaire analyse, experimenteel onder…
Kwantitatieve analyse: kwantitatieve gegevens verwerken

Kwantitatieve analyse: kwantitatieve gegevens verwerken

De fase van kwantitatieve analyse komt aan de orde als de dataverzameling is afgerond. Het gaat over het verwerken van kwalitatieve gegevens. Bij kwalitatieve analyse wordt er vaak gebruikgemaakt van…
Gepubliceerd door Rebeccahoogers op 24-01-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Wat is onderzoek? - N. Verhoeven