Rebeccahoogers » Specials » Wet werken naar vermogen
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z

Wet werken naar vermogen - WWNV

Wet werken naar vermogen - WWNV De overheid wil de arbeidsparticipatie bevorderen. Daarom is er een nieuwe wet ontworpen, om mensen te stimuleren zoveel mogelijk in hun eigen levensonderhoud te voorzien: de Wet werken naar vermogen (WWNV). De wet vervangt de huidige WWB (bijstand) en heeft gevolgen voor de sociale werkvoorziening en de Wajong. Wat is de WWNV? Wat zijn de gevolgen van het invoeren van de WWNV?

Wet werken naar vermogen: datum

De Wet werken naar vermogen treedt per 1 januari 2013 in werking. Het wetsvoorstel is op 1 februari 2012 aangenomen door de Tweede Kamer.

WWNV: hoofdlijnen

De belangrijkste punten van de Wet werken naar vermogen zijn de volgende:
  • Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de WWNV
  • Gemeenten krijgen de beschikking over één reintegratiebudget, dat naar eigen inzicht kan worden besteed.
  • De WWNV biedt de mogelijkheid tot loondispensatie. Dat houdt in dat een werkgever toestemming krijgt om minder te betalen dan het wettelijk minimumloon.
  • Voor jonggehandicapten die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, blijft de Wajong bestaan

Gevolgen WWNV

Gevolgen bijstand

In de WWNV worden de Wajong, de WSW en de WWB (bijstand) samengevoegd tot één regeling. Deze verandering heeft een aantal gevolgen. Iedereen die vanaf 1 januari 2013 een bijstandsuitkering aanvraagt, valt onder de WWNV.

Gevolgen Wajong

De Wajong’ers worden overgeheveld van het UWV naar gemeenten, met ingang van 1 januari 2013.

Gevolgen WSW

Instroom in de Wet Sociale Wervoorziening blijft mogelijk voor wie in enkel in een beschutte werkervaring kan werken.

Begrotingsakkoord & Wet werken naar vermogen

Door het nieuwe begrotingsakkoord worden bepaalde maatregelen teruggedraaid, bijvoorbeeld de eigen bijdrage in de GGZ en de bezuininigingen op passend onderwijs. In principe blijft de Wet werken naar vermogen staan. Er gaan echter stemmen op om de wet controversieel te laten verklaren. De Wwnv wordt dan op de lange baan geschoven. Hier is nog onduidelijkheid over.
Schrijf mee!