Rebeccahoogers » Specials » Wajong 2012
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z

Wajong 2012: hoogte & herkeuring

Wajong 2012: hoogte & herkeuring De Wajong, bijstand (WWB) en de sociale werkvoorziening zullen worden samengevoegd tot één regeling: de Wet Werken naar vermogen. Deze wet zal per 1 januari 2013 in werking treden. In 2012 blijft de Wajong in de huidige vorm bestaan. De hoogte van de Wajong

Wet Werken naar vermogen

Het kabinet wil mensen stimuleren om aan het werk te gaan en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het accent komt te liggen op de mogelijkheden in plaats van beperkingen. De invoering van de Wwnv is ook bedoeld om de toestroom in de Wajon een halt toe te roepen. Dagelijks stroomt er een schoolklas de Wajong in. Het wetsvoorstel om de Wwnv in te voeren, zal in het voorjaar van 2012 worden behandeld. Als de Eerste en Tweede Kamer met het wetsvoorstel instemmen, dan wordt de wet per 1 januari 2013 ingevoerd.

Uitgangspunten Wwnv

De Wwnv kent de volgende uitgangspunten:
  • Wie kan werken, moet zoveel mogeljik werken
  • De gemeenten nemen de Wajong'ers over van het UWV.
  • Iedereen die arbeidsgeschikt wordt bevonden, valt onder de regels van de bijstand

Wajong: inkomenstoets en vermogenstoets

De invoering van de Wwnv gaat zeker gevolgen hebben. Wie voor 2010 een Wajong-uitkering heeft aangevraagd, blijft onder de oude regeling vallen. Pas na herkeuring zal er onderscheid worden gemaakt tussen Wajong en Wwnv. Wie op of na 1 januari 2010 een Wajong-uitkering aan heeft gevraagd, valt onder de "nieuwe" Wajong.

Mensen die in 2012 Wajong aanvragen, zullen worden geconfronteerd met een inkomenstoets en daarnaast een vermogenstoets, zoals ook in de bijstand het geval is.

Herkeuring Wajong 2012

Als het kabinet akkoord gaat met het wetsvoorstel, zullen de huidige Wajong'ers worden herkeurd. Dat wil zeggen: de arbeidsongeschikte jongeren die voor 2013 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd. De Wajong zal alleen toegankelijk zijn voor de volledig arbeidsongeschikten. De rest zal instromen in de nieuwe Wwnv. Momenteel werkt het UWV samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een werkwijze voor deze herbeoordeling te ontwikkelen.

Hoogte Wajong 2012

Wat de exacte hoogte van de Wajong zal zijn in 2012, is nog niet bekend. Wel zal de hoogte van de Wajong op termijn worden verlaagd naar 70% van het minimumloon. Dit was 75%.
Schrijf mee!