Rebeccahoogers » Specials » Begrotingsakkoord
Rebeccahoogers: Informatie van A tot Z

Bezuinigingen lenteakkoord 2012

Bezuinigingen lenteakkoord 2012 In het begrotingsakkoord (lenteakkoord) van april 2012 zijn de bezuinigingen voor 2013 vastgelegd. Er worden verschillende maatregelen doorgevoerd om het begrotingstekort terug te brengen naar 3%, zoals de nullijn voor ambtenaren, verhoging van de AOW-leeftijd, het beperken van de hypotheekrenteaftrek en verhoging van de BTW.

Maatregelen begrotingsakkoord 2012

Nadat Geert Wilders op het laatste moment de stekker trok uit de Catshuisonderhandelingen, namen de fracties van ChristenUnie, GroenLinks en D66 het voortouw en stelden een nieuw begrotingsakkoord op, met steun van VVD en CDA. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het begrotingstekort wordt teruggebracht naar 3%, conform de afspraken die in Brussel zijn gemaakt.

Bezuinigingen lenteakkoord 2012 & 2013

2013 wordt een jaar dat in het teken staat van bezuinigingen en hervormingen. Iedereen zal de pijn van de bezuiniging voelen, de één meer dan de ander. Enkele belangrijke maatregelen uit het begrotingsakkoord zijn de volgende.

BTW van 19% naar 21%

Het algemene BTW-tarief van 19% gaat omhoog naar 21%. Dat BTW-tarief geldt voor bijna alle producten en diensten. Alleen voor levensmiddelen en medicijnen blijft het BTW-tarief 6%. De verhoging gaat in per 1 oktober 2012.

Afschaffen belastingvrije reiskostenvergoeding

De belastingvrije reiskostenvergoeding van 0,19 per kilometer wordt afgeschaft. Dat geldt voor reiskosten met het openbaar vervoer en voor woon-werkverkeer. Voor zakelijke ritten blijft de reiskostenvergoeding intact.

Overdrachtsbelasting woningen blijft 2%

De overdrachtsbelasting wordt definitief verlaagd naar 2%. Eerder was dat 6%. De verlaging zou in de eerste instantie tijdelijk zijn, maar is nu structureeel. Deze verandering treedt op 1 juli 2012 in werking.

Accijnzen omhoog

Op producten die schadelijk zijn voor de gezondheid, worden accijnzen geheven. Dat geldt voor bijvoorbeeld alcohol, tabak en frisdrank. Een pakje sigaretten wordt 0,35 duurder.

Eigen risico omhoog

Het eigen risico voor de zorgverzekering gaat omhoog naar 350. De lagere inkomensgroepen kunnen een compensatie tegemoetzien, waarschijnlijk via de zorgtoeslag.

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. In 2013 gaat de AOW een maand later in. In de jaren die volgen, stijgt de AOW-leeftijd in stappen van maanden. Dat moet ervoor zorgen dat de AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar ligt. in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Vervolgens wordt de AOW gekoppeld aan de levensverwachting. Inmiddels is duidelijk geworden dat de AOW-leeftijd niet meer houdbaar is, vanwege de toegenomen levensverwachting.

Liggeld ziekenhuis

Patiënten die in het ziekenhuis of medische instelling verblijven, moeten voortaan 7,50 liggeld betalen per dag.

Versoepeling ontslagrecht

Het ontslagrecht wordt versoepeld volgens het nieuwe begrotingsakkoord. Een werkgever hoeft geen toestemming meer te vragen aan het UWV. Ook hoeft hij niet de kantonrechter te verzoeken om ontbinding van het arbeidscontract. De werknemer kan pas naar de kantonrechter stappen als hij al is ontslagen. De versoepeling van het ontslagrecht is een omstreden maatregel. Het is de vraag hoe dit uit gaat pakken.
Schrijf mee!